bg
Systém Dispečer


Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím
 • sledovanie motohodín stroja
 • automatická kniha jázd
 • informácie o práci stroja
 • automatické upozorňovanie na sevisy
 • identifikácia vodičov
 • stav hladiny PHM

Základný modul

 • identifikácia vodičov vo vozidle
 • prepojenie s tankovacími spoločnosťami
 • kontrola servisných udalostí
 • zaznamenávanie poistných udalostí

Modul merania stavu a spotreby PHM

 • nepretržité meranie stavu PHM v nádrži
 • prehľad a porovnanie tankovaní
 • vyúčtovanie PHM

Modul výpočtu cestovných náhrad

 • automatický výpočet cestovných náhrad pre vodičov
 • aktuálne tarify z MF SR

Bezpečnostný modul

 • systémový autoalarm
 • diaľkovo ovládaný imobilizér
 • núdzové tlačidlo Panik
 • magnetický dverný snímač

Modul merania teploty

 • meranie teploty rôznych zariadení vo vozidle
 • možnosť snímania teploty až 4 snímačmi
 • detekcia prídavných zariadení

Alarmy a upozornenia

 • automaticky generované notifikácie
 • informovanosť o udalostiach a situáciách spojených s prevádzkou vozidla
 • z oblasti Prepravy, PHM, Servisná agenda, GPS signál

API rozhranie

 • prepojenie systému Dispečer s ďalšími systémami
 • údaje o stave vozidla, Knihe jázd, GPS bodoch
 • odosielanie dát len na vyžiadanie

Základný modul

Kniha jázd      náves

Kniha jázd je vytváraná automaticky, bez ľudského zásahu. Umožňuje Vám zapisovať si poznámky k jednotlivým jazdám alebo upraviť zaznamenaného vodiča pri vozidle. Samozrejmosťou je export údajov do formátu súborov Microsoft Excel a PDF ako aj tlač všetkých výstupov systému. Môžete si ju nastaviť tak, aby zlučovala krátke jazdy, vynechávala krátke prestávky, poprípade automaticky k jazdám priraďovala predvoleného vodiča. Z Knihy jázd sa prekliknete priamo do Mapy jázd. Takýmto spôsobom môžete so systémom Dispečer pracovať ešte komfortnešie.

Samotné zobrazenie Knihy jázd môže mať niekoľko podôb:

Po jazdách - štandardná kniha jázd so všetkými náležitosťami, ktoré nariaďuje Zákon č. 595/2003 Z.z. Obsahuje základné zobrazenie zoznamu všetkých jázd konkrétneho vozidla za vybrané obdobie. Stĺpce si môžete presúvať, zobrazovať alebo skrývať. Ku každej jazde je informácia o začiatočnej a koncovej destinácii, čase odchodu a príchodu do destinácie, prejdené kilometre vozidla za danú jazdu, prípadne informácie o PHM. Môžet si podľa svojich potrieb nastaviť, ktoré stĺpce budete mať v tabuľke zobrazené.

Kniha jázd - pohľad Po jazdách

Po dňoch – zobrazenie knihy jázd za jednotlivé dni vybraného obdobia, kde je zobrazený čas a miesto začiatku prvej jazdy a konca poslednej jazdy. Viete, koľko vozidlo jazdilo v konkrétny deň, kde začínalo, končilo a koľko najazdilo kilometrov.

Kniha jázd - pohľad Po dňoch

Detailný pohľad – všetky parametre získavané z vozidla v každom priebehu jazdy aj so súhrnnou štatistikou a mapou jázd. Vozidlá, ktoré poskytujú údaje z palubného počítača vozidla zobrazujú okrem grafu rýchlosti aj graf otáčok, spotreby, práce s plynovým pedálom a pod. Súčasťou detailného pohľadu môže byť aj hodnotenie štýlu jazdy, ktoré sa zobrazuje v pravom paneli v tvare šípky.

Kniha jázd - Detailný pohľad

Graf vyťaženosti - obsahuje okrem tabuľky s jazdami aj graf vyťaženosť vozidla za vybraný časový interval. V prípade nákladných vozidiel a kamiónov si tak môžete kedykoľvek odkontrolovať dodržovanie doby jázd a prestávok.

Graf vyťaženosti Knihy jázd

Súhrnné informácie – zobrazenie sumáru sledovaných hodnôt jednotlivých parametrov vozidla. Za konkrétne obdobie sa zobrazia informácie o celkových odjazdených kilometroch, načerpanej PHM, počte jázd, priemernej a celkovej spotrebe a pod.

Kniha jázd - Súhrnné informácie

Prihlasovanie vodičov prostredníctvom dallas kľúča     

Vodič jazdiaci na vozidle dokáže byť identifikovaný prostredníctvom prihlasovacieho modulu umiestneného priamo v interiéri vozidla. Dallas kľúčom sa vodič vo vozidle pred jazdou prihlási a po jazde odhlási. Každá jazda tak má svojho vodiča a opačne, každý vodič je priradený k určitej jazde. Firmy a majitelia vozidiel tým majú  informáciu, kto a koľko na danom vozidle jazdí.

Zoznam vozidiel      náves

Zoznam vozidiel je základným výstupom monitorovacieho systému Dispečer, ktorý poskytuje prehľadné informácie o aktuálnom stave monitorovaných vozidiel. Okrem aktuálneho stavu vozidla je zobrazená aj aktuálna poloha, stav kilometrov, vyťaženosť vozidla, meno vodiča a informácie o ňom.

Mapy jázd      náves

Na Mape jázd získate prehľad o aktuálnej polohe a trase vybraných alebo všetkých vozidiel. Viete si na nej zobraziť trasy jednotlivých vozidiel v určitom časovom intervale ako aj prestávky na trasách. Farebne sú na mape rozlíšené destinácie začiatku a konca jazdy. V prípade, že vozidlo stojí dlhší čas na mieste so zapnutým motorom, zobrazí sa táto informácia aj na mape jázd ako státie s motorom naprázdno.

Mapa aktuálnej polohy vozidiel

Vytváranie vlastných miest      náves

Preddefinované vlastné miesta sa využívajú pri tvorbe knihy jázd a slúžia k lepšej orientácii v záznamoch. Takýmito vlastnými miestami môžu byť všetky destinácie, ktoré potrebujete k svojej práci ako napríklad miesta nakládky, vykládky, parkoviská, či miesta servisov. Vlastné miesta ako aj celú mapu si môžete zobraziť v rôznych pohľadoch, ktoré štandardne poskytujú aj Google mapy.

Pohľad na vlastné miesto Satelitný pohľad na vlastné miesto

Štatistiky jázd      náves

Systém Dispečer ponúka prehľadné štatistiky o využívaní vozidiel. Umožňuje porovnať údaje medzi vozidlami a vyhodnotiť jazdy celého vozového parku naraz. V prehľadnom zozname máte zobrazené informácie o jazdách ako:

 • EČV vozidla
 • meno vodiča
 • prejdené km
 • trvanie jazdy
 • rýchlosť (maximálna, priemerná)
 • načerpaná PHM
 • cena PHM a pod.

Všetky údaje si môžete vyexportovať do súborov vo formáte .pdf a .xls.

Kontrola servisných udalostí      náves

Užitočnou funkciou je údržba vozidiel, prostredníctvom ktorej sledujete dodržiavanie uskutočňovania servisných prehliadok vozidla, výmen oleja, pneumatík, technických a ekologických kontrol a iných udalostí. Pri každom vozidle je zobrazená konkrétna udalosť a jej stav.

Okrem dopredu preddefinovaných udalostí charakteristických pre konkrétne typy vozidiel si do systému pridať udalosti vlastné, závislé na čase (napr.: výmena lekárničky každé 2 roky) alebo udalosti závislé od prejdených kilometrov (napr.: výmena oleja každých 15000 km). Na každú udalosť ste automaticky upozornený.

Servisná agenda

Evidencia nákladov      náves

V systéme Dispečer je možné evidovať rôzne druhy nákladov spojené s prevádzkou vozidla ako sú náklady na palivo, diaľničné poplatky, poistenia, servisy a údržby.

Prepojenie s tankovacími spoločnosťami      náves

Systém Dispečer má vytvorené prepojenia s niekoľkými tankovacími spoločnosťami. Všetky tankovania vozidla si tak dokážete do systému veľmi ľahko importovať. Na základe získaných informácií z tankovaní a údajov o vozidle systém automaticky počíta priemernú spotrebu vozidla. Prepojenia sú vytvorené so spoločnosťami:

Tankovacie spoločnosti

Modul merania stavu a spotreby PHM   

Monitorovacie zariadenia vo vozidle podporujú priame meranie paliva v nádrži pomocou elektronickej sondy. Tento spôsob merania paliva zaznamenáva nielen spotrebované pohonné hmoty (ako napríklad prietokomery), ale zaznamenáva aj načerpané palivo. Toto meranie dosahuje odchýlku do 1% z objemu nádrže a v súčasnosti je jedným z najpresnejších a najspoľahlivejších riešení. Systém merania paliva je plne automatizovaný systém a funguje bez potreby ľudského zásahu.

Monitorovacie zariadenie meria hladinu paliva neptretržite nielen počas jazdy ale aj počas státia. Nádrž je celý čas pod dozorom a každý pohyb v nej je zaznamenaný. Systém Vám automaticky zvýrazní údaj, pri ktorom došlo k podozrivému úbytku paliva.

Report PHM vozidla

Modul výpočtu cestovných náhrad     

V module výpočtu cestovných náhrad si dokážete vytvoriť podklady potrebné pre účtovníctvo alebo ekonomické oddelenie firmy. Výpočet stravného trvá niekoľko sekúnd, čo je nezanedbateľná úspora času oproti manuálnemu počítaniu. Systém je napojený na sadzobník Ministerstva financií a každá zmena sadzobníka sa automaticky v systéme upravuje. Údaje potrebné k výpočtu cestovných náhrad sú zobrazené v prehľadnom výpise v systéme, kde ich môžete podľa potreby upravovať.

Cestovné náhrady pre vodiča

Bezpečnostný modul

Systémový autoalarm      náves

Funkcia umožňuje uzamknúť aktuálnu polohu vozidla kedykoľvek na vami zvolený čas. Ak je autoalarm na vozidle aktivovaný a poloha vozidlasa zmení, prípadne vozidlo naštartuje, ste o tejto situácii okamžite informovaní. Alarm sa zobrazí priamo v systéme Dispečer, a súčasne v mobilnej aplikácii Mobilný Dispečer (len vo verzii pre mobilné zariadenia s operačným systém Android). Môže byť odoslaný aj emailom či SMS správou na preddefinované telefónne číslo.

Diaľkovo ovládaný imobilizér     

Imobilizér môžete využívať pomcou mobilnej aplikácie Mobilný Dispečer. Jedným dotykom ho aktivujete/deaktivujete. Ak je imobilizér aktívny a vozidlo jazdí, po najbližšom vypnutí motora vozidlo už vodič nenaštartuje.

Tlačidlo Panik     

Tlačidlo Panik, nazývaný aj ako tichý alarm, je známy najmä v bankovom sektore. Tento bezpečnostný prvok sa používa v prípade bezprostredného ohrozenia posádky a vozidla. Tlačidlo Panik je umiestnené v kabíne vozidla, kde má k nemu vodič okamžitý prístup. Ak by sa vodič dostal do situácie, v ktorej mu hrozí nebezpečenstvo, stlačí Panik tlačidlo a vyšle dispečerovi na pracovisko núdzový signál. Ten je o vzniknutom stave okamžite informovaný a dokáže zabezpečiť vodičovi pomoc na diaľku.

Dverné snímače     náves

Pomocou dverných snímačov sa identifikuje stav dvier na vozidle (otvorené, zatvorené). Zabezpečenie dvier nákladného priestoru vozidla alebo návesu, zvyšuje bezpečnosť prepravy tovaru. Dispečer vždy vie, kedy a kde sa dvere nákladného priestoru otvorili.

Modul merania teploty      náves

Vo vozidle je možné prepojiť monitorovacie zariadenie s teplotnými senzormi. Tie môžu byť umiestnené napríklad v kabíne vodiča alebo v nákladnom priestore vozidla a nepretržite tak monitorovať teplotu. V systéme Dispečer môžete využiť ponuku niekoľkých pohľadov na sledovanie priebehu teploty.

V dennom pohľade si zobrazíte minimálne, maximálne a priemerné hodnoty zaznamenané z každého senzoru vo vozidle. Grafický pohľad Vám vykreslí priebehu teploty každého teplotného senzoru v každom okamihu. A v detailnom pohľade môžete vidieť každú zmena teploty zobrazenú v prehľadnej tabuľke.

Graf priebehu teploty

Alarmy a upozornenia      náves

Systém Dispečer zabezpečuje nepretržitý dohľad nad vozidlom aj prostredníctvom automaticky generovaných alarmov a upozornení. V systéme Dispečer, mobilnej aplikácii, emailom alebo SMS správou je používateľ notifikovaný na vznik rôznych situácií.

SERVISNÉ UDALOSTI

 • Upozornenie, že sa blíži termín vykonania servisnej udalosti
 • Alarm o zmeškaní termínu vykonania servisnej udalosti

MONITOROVANIE PALIVA V NÁDRŽI VOZIDLA

 • Alarm pri vzniku podozrivého úbytku paliva z palivovej nádrži
 • Alarm pri detekcii rozdielu údajov o tankovaní vozidla získaných z palivovej sondy a dokladu čerpacej stanice

VŠEOBECNÉ

 • Upozornenie na otvorené dvere nákladného priestoru
 • Alarm vygenerovaný pri stlačení tlačidla Panik
 • Alarm pri strate GPS signál vozidla
 • Alarm pri poklese napätia na autobatérii pod kritickú hodnotu

Zobrazenie alarmu "Zmeskany servis"

API rozhranie      náves

API rozhranie dovoľuje systému Dispečer komunikovať s ďalším interným alebo externým systémom. Prostredníctvom tohto rozhrania sa odosielajú na vyžiadanie dáta o aktuálnom stave vozidla, GPS bodoch, vodičoch ako aj kniha jázd vozidla. Takto si môžete obohatiť Vaše vlastné systémy a štatistiky o údaje z vozidla. Príručku k prepojeniu systémov pomocou API rozhrania si stiahnete priamo v systéme Dispečer, v časti Nastavenia - Prepojenia systémov.

Dostupné údaje o aktuálnom stave vozidla

 • Reálny čas
 • Poloha vozidla
 • Stav motora
 • Rýchlosť vozidla
 • Meno vodiča
 • Množstvo paliva v nádrži
 • Teplota (až zo 4 teplotných senzorov)

Údaje o stavoch vozidla, GPS bodoch a prihlásených vodičoch (max 24 hod.)

 • Čas dát
 • Stav motora
 • Meno vodiča
 • Čas zmeny vodiča
 • Poloha vozidla
 • Rýchlosť vozidla v km/hod

Údaje z Knihy jázd (max 31 dní)

 • Čas začiatku a konca jazdy
 • Názov miesta odchodu a príchodu
 • Odjazdená vzdialenosť
 • Čas prestávky
 • Typ jazdy
 • Stav tachometra v km
 • Trvanie jazdy
 • Trvanie behu motora naprázdno
 • Trvanie behu prídavného zariadenia
 • Meno vodiča
 • Poznámka k jazde
 • Priemerná rýchlosť v km/hod
 • Stav nádrže v litroch
 • Priemerná spotreba vozidla