bg
Transport manager

logo Transport manager

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

Transport manager je systém riadenia prepráv vytvorený pre potreby dopravných a zasielateľských spoločností. Dopravcom ponúka množstvo funkcií, ktoré značne urýchľujú, spriehľadňujú a zjednodušujú prácu dispečerov a vodičov.

Hlavné výhody systému Transport manager

 • vyvinutý pre dopravné a zasielateľské spoločnosti
 • celý proces organizácie prepravy pod kontrolou
 • informácie o aktuálnom stave vozidla
 • reporty a štatistiky o prepravách
 • alarmové upozornenia 
 • nadštandardné zabezpečenie vozidiel
 • možnosť prepojenia s inými poskytovateľmi GPS
 • kontrola priebehu prepravy

Informácie o preprave

 • vytváranie a vyhodnocovanie prepráv
 • modelovanie trás
 • objednávky a faktúry

Automatická kontrola prepráv

 • vytváranie alarmových pravidiel
 • automatická notifikácia na konkrétne situácie
 • upozornenia priamo v systéme alebo emailom

Prepojenie s poskytovateľmi GPS

 • vytváranie nových prepojení s inými poskytovateľmi GPS
 • pokrytie vrámci celej Európy

Klientský prístup

 • možnosť sprostredkovania informácií o preprave
 • jednoduchý prístup do systému
 • vždy aktuálne informácie o preprave

Zabezpečenie vozidla

 • núdzové tlačidlo Panik
 • inteligentný dverný senzor
 • dverný snímač

Informácie o preprave

Sledovanie aktuálnych prepráv

Mapy jázd

Mapa jázd poskytuje prehľad o aktuálnej polohe vybraných alebo všetkých vozidiel. Na mape jázd si zobrazíte trasy jednotlivých vozidiel v určitom časovom intervale aj s prestávkami na trasách. Farebne sú na mape rozlíšené destinácie začiatku a konca jazdy. V prípade, že vozidlo stojí dlhší čas na mieste so zapnutým motorom, zobrazí sa táto informácia aj na mape jázd ako státie s motorom naprázdno.

SJ Mapa jázd2

Živé prepravy

Všetky prepravy, ktoré aktuálne prebiehajú sú zobrazené v zozname Živé prepravy. Tak ako aj pri ostatných funkciách aj pri živých prepravách máte k dispozícii množstvo detailov o danej preprave. Po ukončení sa preprava z tohto zoznamu Živých prepráv automaticky presunie do Zoznamu prepráv.

SJ Zive prepravy

História prepráv

Všetky zrealizované a vytvorené prepravy nájdete na jednom mieste v prehľadnej tabuľke Prepravy. 

SJ Prepravy

Vytváranie prepráv

Vytváranie prepráv v systéme Transport manager je jednoduché a intuitívne. Stačí len, aby ste vyplnili základné údaje o preprave ako napríklad:

 • Číslo objednávky
 • Dátum začiatku a ukončenia prepravy
 • Zákazníka, pre ktorého sa vykonáva preprava
 • Názov dopravcu
 • Vozidlo
 • Meno a kontakt na vodiča

Pridanie prepravy

Okrem nich pri vytváraní prepravy môžete zadať aj detailnejšie informácie o destinácii (miesto a čas nakládky, vykládky). Na základe zadaných údajov systém vytvorí trasu prepravy zohľadňujúcu obmedzenia pre dané vozidlo, s informáciou o celkovej dĺžke trasy a trvaní prepravy. Trasa vozidla je zobrazená na Google mape, kde k nej viete pridať prestupné miesta alebo ju inak upraviť. 

Modelovanie trás prepravy

Vytváranie vlastných miest

Preddefinované vlastné miesta sa využívajú pri tvorbe knihy jázd a slúžia k lepšej orientácii v záznamoch. Takýmito vlastnými miestami môžu byť všetky destinácie, ktoré potrebujete k svojej práci ako miesta nakládky, vykládky, parkoviská, miesta servisov. Vlastné miesta ako aj celú mapu si môžete zobraziť v rôznych pohľadoch, ktoré štandardne poskytujú Google mapy.

Optimálna trasa

Prostredníctvom systému Transport manager si vytvoríte vlastnú prepravu s predgenerovaným číslom objednávky(to si môžete zmeniť). Pri vytváraní prepravy systém na základe zvoleného miesta nakládky a vykládky ponúkne optimálne trasy, ktoré vyhovujú zadaným požiadavkám (vyhnúť sa diaľnici, najrýchlejšia trasa a pod.). 

Objednávky a faktúry

Objednávku na prepravu je možné vytvoriť súbežne pri vytváraní prepravy. Po zadaní ceny a nákladov prepravy Vám systém poskytne informáciu o jednotkových nákladoch na km ako aj o vzdialenosti medzi destináciami.

SJ Reporty - Objedávky

Spolu s objednávkou si môžete vygenerovať aj faktúru na danú prepravu a vzájomne ich prepojiť. Všetky faktúry, objednávky a prepravy sú zobrazené v prehľadných zoznamoch s možnosťou editovania a vytvorenia reportov. Všetky reporty zo systému dokážete vyexportovať vo formáte .pdf a .xls alebo priamo vytlačiť.

Vyhodnocovanie prepráv

Počítanie nákladov na jazdu/prepravu

Na základe vybraných destinácii systém Transport manager automaticky vypočíta dĺžku zvolenej trasy, ako aj jednotkové náklady na km prepravy. Jednotlivé destinácie, s ktorými firma operuje, sa dajú vložiť do adresára, z ktorého sa pri vytváraní prepravy vyberajú. Pre potreby samotnej prepravy môžete okrem destinácií vopred označiť napríklad aj parkoviská, na ktorých má vodič stáť alebo miesta, ktorým sa má vodič vyhnúť. V prípade, že nastanú neočakávané komplikácie počas realizácii prepravy, môžete trasu upraviť alebo doplniť.

Automatická kontrola prepráv

Alarmové pravidlá

SJ Používateľ-Nastavenia -alarmové pravidlá-používateľ

V systéme Transport manager si môžete vytvoriť rôzne alarmové pravidlá pre udalosti, na ktoré chcete byť počas prepravy upozorňovaný. Takouto udalosťou môže byť napríklad nepovolené parkovanie (parkovanie mimo vyhradených miest), neautorizované opustenie vykládky alebo nakládky, nedostupné údaje a pod. Okrem alarmu si môžete vybrať aj spôsob notifikácie, či sa upozornenie pošle na email alebo zobrazí priamo v systéme Transport manager. 

Prepojenie s poskytovateľmi GPS

Riadenie prepráv systémom Transport manager je možné aj v prípade, že vozidlo je monitorované iným monitorovacím systémom ako systémom Dispečer. Vytvorí sa prepojenie medzi poskytovateľom GPS a systémom Transport manager. Na základe tohto prepojenia sa importujú zbierané dáta a tým sa riadi celý proces prepravy. V súčasnosti je nadviazaná spolupráca s viacerými GPS providermi pôsobiacimi na území strednej Európy.

Klientský prístup

V systéme Transport manager existuje funkcia klientského prístupu, ktorým vytvoríte svojmu zákazníkovi dočasný prístup do tohto systému. Prostredníctvom dočasného prístupu dokáže zákazník sledovať v aktuálnom čase polohu a stav svojej zásielky. O tom, ktoré informácie budú zákazníkovi sprístupnené, ako aj časový interval, v ktorom bude dočasný prístup platiť rozhodujete len vy. Tým, že je zákazníkovi umožnené kedykoľvek si skontrolovať svoju objednávku stáva sa informovaným a preprava transparentnou.

Zabezpečenie vozidla

Tlačidlo Panik

Tlačidlo Panik, nazývaný aj ako tichý alarm, je známy najmä v bankovom sektore. Tento bezpečnostný prvok sa používa v prípade bezprostredného ohrozenia posádky a vozidla. Tlačidlo Panik je umiestnené v kabíne vozidla, kde má k nemu vodič okamžitý prístup. Ak by sa vodič dostal do situácie, v ktorej mu hrozí nebezpečenstvo, stlačí Panik tlačidlo a vyšle dispečerovi na pracovisko núdzový signál. Ten je o vzniknutom stave okamžite informovaný a dokáže zabezpečiť vodičovi pomoc na diaľku.

Inteligentný dverný systém (IDS)

Ak si chcete zabezpečiť nákladný priestor svojho nákladného vozidla nadštandardne, môže využiť IDS – inteligentný dverný systém. Dispečer na pracovisku dokáže prostredníctvom monitorovacieho systému zablokovať dvere nákladného priestoru, čím znemožní otvorenie dvier nielen počas prepravy ale aj po preprave. Výhodou tohto zámku je ovládanie dvere nadiaľku. To znamená, že bez vedomia pracovníka dispečingu sa do nákladného priestoru vozidla nik nedostane. Vodič získa opätovný prístup do nákladného priestoru vozidla až po ukončení prepravy a odblokovaní dvier dispečerom.