bg
Napísali o nás

Táto stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytovať služby v čo najvyššej kvalite.

Viac informácií

Súhlasím

"Dopravný systém Dispečer je unikátny v tom, že poskytuje prehľad i možnosť aktívneho manažovania prepráv, bez ohľadu na to, od akého poskytovateľa má dopravca GPS systém." 

Pavol Brenčič, DHL Freight Slovakia

Tlak na efektivitu a bezpečnosť medzinárodnej prepravy je dnes väčší ako kedykoľvek predtým. Nie je sa čo čudovať. Podľa údajov Európskej únie sa ročne ukradne tovar v hod­note 8,2 miliardy eur – pričom výnimkou nie sú ani krádeže celých kamiónov. Terčom pritom nie je len drahá elektronika, ale aj oblečenie, obuv, potraviny, lieky a spotrebný tovar. Preto dopravcovia a špedičné spoločnosti hľadajú možnosti, ako čo najviac zvýšiť úroveň bezpečnosti svojich vozidiel. Jednou z nich je aj využitie spoľahlivého monitorovacieho systému, ktorý po­dáva presné informácie o polohe vozidla v reálnom čase. Pre špedičné spoločnosti však samotná informácia o polohe nie je dostačujúca.

Nielen viditeľnosť, ale aj kontrola

Podľa Rastislava Brenčiča, generálneho manažéra spoločnosti DHL Freight Slovakia, je v záujme bezpečnosti potrebné vozi­dlá v priebehu celej prepravy aktívne monitorovať: „Keď pre­pravujete hodnotný tovar, ako napríklad elektroniku, musíte mať v každom momente prepravy nad vozidlom kontrolu. Je jednoduchšie reagovať na nepredvídané situácie, keď presne viete, kde sa vozidlo nachádza, či sa odklonilo od trasy, koľko času ostáva do plánovanej vykládky, alebo ako ďaleko je naj­bližšie bezpečné parkovisko.“ Keďže spoločnosť spolupracuje s viac ako 300 zmluvnými dopravcami, z ktorých takmer každý má vozidlá vybavené iným GPS systémom, bolo potrebné nájsť spôsob, ako informácie pri­chádzajúce z rôznych zdrojov zjednotiť. „Dopravný systém Dispečer je unikátny v tom, že poskytuje prehľad i mož­nosť aktívneho manažovania prepráv, bez ohľadu na to, od akého poskytovateľa má dopravca GPS systém. Dispe­čer totiž všetky vstupy spra­cuje do jedného univerzálneho výstupu, na ktorom vidíme všetky “naše“ vozidlá. A to je výrazná pridaná hodnota ako pre nás, tak aj pre našich klien­tov,“ vysvetľuje Brenčič.

Vyššia bezpečnosť nákladu

Hlavná výhoda, ktorú používanie systému Dispečer prináša klientom DHL Freight je teda zreteľná - vyššia bezpečnosť ich ná­kladu a okamžitá informácia o stave zásielky. Systém má totiž množstvo funkcií, ktoré prepravnej spoločnosti výrazne uľahčujú prácu pri kontrole vozidiel. Kontroluje príchod na nakládku, od­chod z nakládky, dodržiavanie prepravnej trasy, státie na povole­ných parkoviskách, ako aj ďalšie ukazovatele a pri akejkoľvek od­chýlke informuje dispečing prepravnej spoločnosti. Významne sa tak znižuje pravdepodobnosť vzniku vážnejšieho problému, ako aj čas potrebný na jeho prípadné odstránenie. Príkladom môže byť informovanie vodiča, že nedosiahne plánované bezpečné parko­visko v určenom čase a jeho odklonenie z trasy na iné povolené parkovisko, čím sa eliminuje nebezpečenstvo ohrozenia nákladu.

„Napriek tomu, že on-line sledovanie a aktívne riadenie ka­miónov v dopravných spoločnostiach je už bežnou súčasťou ria­denia vozového parku, v špedičných spoločnostiach, ktoré vozi­dlá nevlastnia, je riadenie celovozových prepráv relatívne novou a v podstate dosť ojedinelou záležitosťou. Hoci sa to môže zdať neuveriteľné, väčšina špedičných spoločností v Európe sa pri kon­trole vozidiel spolieha len na informácie od dopravnej spoločnosti, respektíve vodiča. Keďže si v DHL zakladáme na pozícii inovátora, som rád, že sme mali možnosť byť pri vývoji systému Dispe­čer a že sme práve my mohli jeho výhody ponúknuť klien­tom ako prví. Prepokladám, že v priebehu krátkeho obdobia sa aktívne monitorovanie pre svoje nesporné výhody stane v prepravnom odvetví štandar­dom,“ uzatvára Brenčič.

Transport a logistika, č. 5/2010 str. 65 

Zobraziť článok v PDF